Visie

Om met liefde te bou aan God se koninkryk.

Bedienings

Die NG Gemeente Oudtshoorn-Welgeluk  het die roeping aanvaar om in ons eie tyd en omgewing, en in gehoorsaamheid aan God se opdragte, sy Woord van genade, liefde en sorg aan almal wat oor ons weg kom, te verkondig. Dit is 'n roeping na binne, aan elkeen van ons lidmate, én 'n roeping na buite – daar waar ons as gemeente by projekte betrokke is of waar ons as individuele gelowiges elke dag tot Gods eer leef.


Hiervoor geld ons visie: 

 

"Om met liefde te bou aan GOD se Koningryk"

 

Die kerkraad van die NG Gemeente Oudsthoorn-Welgeluk  behartig die amptelike geestelike versorging van die gemeente soos wat dit in die Woord van God aan ons opgedra en in ons kerkorde uiteengesit word. Ons kerkraad bestaan uit een bedienaar van die Woord en 8 ouderlinge en 2 diakens. Die kerkraad vergader vier keer per jaar. Die sakelys van kerkraadsvergaderings word vooraf beskikbaargestel en is ter insae van alle lidmate.

Die pastorale versorging van lidmate en die organisering en bestuur van alle bedieningsaksies en werksaamhede, word in aparte bedienge onderskei. Elkeen van hierdie bedieninge vergader aan die begin van 'n kwartaal om vir hul werksaamhede te beplan en voor te berei. Ná afloop van hul vergaderinge, lewer hul verslag aan 'n koördinerende vergadering van die Kerkraad, waar die sakelys vir die kerkraadsvergadering voorberei word. Die Kerkraad begelei verder ook die strategiese gesprek oor die lewe en toekoms van die gemeente.

Die bedieninge van Welgeluk, is die volgende:-

  • Erediensbediening
  • Wyksbediening
  • Gemeente en vrouediensbediening
  • Jeugbediening
  • Getuienisaksie
  • Ondersteuningsbediening

In hierdie bedieninge kom 'n groot aantal lidmate as vrywilligers byeen om op verskillende terreine in ons kerk en samelewing diens te lewer. Die voorsitter van elke bediening word deur hierdie lidmate aangewys en vir 'n termyn van twee jaar as ouderling in die kerkraad verkies.

Copyright © 2019  ::  NG Gemeente Oudtshoorn Welgeluk  •  Site by:  WebWorX