Visie

Om met liefde te bou aan God se koninkryk.

Meer oor ons


Die kerkraad, wat beleid bepaal en besluite rakende finansies en ander aangeleenthede neem, bestaan uit agt ouderlinge en twee diakens. Daar is 20 wyke binne die tradisionele gemeentegrense en dan buitewyke wat bekend staan as Wes, Moeder, Park, Noord en Plase. Ondersteunend tot die ouderlinge is daar wyksleiers wat aktiwiteite in die wyke koördineer. Wyksleiers gaan een maal per maand deur hulle wyke. Hulle is welkom om kerkraadsvergaderings by te woon, maar vorm nie deel van die verpligte kworum nie. Kerkraadsvergaderings vind een maal per kwartaal plaas. Die wyksleiers en al die lidmate se insette word tydens kerkraadsvergaderings verwelkom.


Eredienste

Die gemeente het een oggenddiens per week naamlik om 09:00 (Oktober – Maart) en 09:30 (April – September. Terselfdertyd word 'n kleuterkerk vir Peuters (2-5 jaar) gedurende die erediens in die jeuglokaal van die gemeentesentrum aangebied.  Kontak Sue-Marie Gerber by 079 4947 434 vir meer besonderhede.

Tee en koffie word tydens skoolkwartale, na afloop van die oggenddiens onder die afdak by die kombuis bedien. Dit skep vir lidmate die geleentheid om mekaar beter te leer ken. Die dames van die verskillende wyke  is op 'n rotasiebasis verantwoordelik vir die maak en bediening van tee en koffie. Die diensbeurte word op die kerk almanak aangedui.

Die doop word nie op vaste dae nie maar op versoek bedien. Ouerpare word versoek om met die leraar te skakel vir 'n gesprek en die nodige reëlings.

Nagmaal vind plaas soos op die gemeentekalender aangedui. Kinders is ook welkom om die Nagmaal te gebruik. Tydens Paasfees hou ons die Donderdagaand voor Goeie Vrydag 'n Avondmaal.


Begrafnisse

Skakel met die leraar vir alle praktiese reëlings en met die kerkkantoor.
Die vrouebediening bied ondersteuning t.o.v. verversings na troosdienste.


Jy kan help met die blomme vir ons eredienste

Daar word blomme voorsien vir spesiale geleenthede in ons kerk. As jy bereid is om te help met blommerangskikkings vir die erediens, kan jy die organiseerder van die blombeurte kontak Dyna Potgieter.


RUAG Jeuggroepe

Sondagoggende na kerk in die gemeentesentrum  vir graad 1-11.


Huweliksvoorbereiding en Bevestiging:

Paartjies moet asseblief tydig met die leraar skakel.


Lief en Leed:

Dit is onmoontlik om van almal se lief en leed te weet, indien lidmate ons nie daarvan in kennis stel nie.
Laat weet asb. jul dienswerker of sorgouderling of die kerkkantoor of leraar.


Gedenkmuur:

Ons het 'n gedenkmuur aan die noordekant van die kerkgebou. Nisse kan by die kerkkantoor gekoop word.


Copyright © 2019  ::  NG Gemeente Oudtshoorn Welgeluk  •  Site by:  WebWorX