Visie

Om met liefde te bou aan God se koninkryk.

VERWAGTINGE RONDOM SINODE 2015


[ Louis Fourie ]

Graag deel ek my gedagtes rondom die volgende:

Wat verwag ek van die sinode:
Ten eerste verwag ek eerlikheid - daar moet nie verskuilde agendas wees wat deur indiwidue gedryf word nie. Daar moet ook sterk leiding gegee word tov eietydse vraagstukke. Ek verstaan dat dit mense is wat besluite moet neem, maar onder die leiding van God sal dit makliker wees. Hoe moet lidmate eietydse vraagstukke hanteer en beantwoord indien ons leiers nie duidelike standpunt inneem nie? Jesus het self aan ons die opdrag gegee om Sy boodskap van hoop en redding aan al die nasies te gaan verkondig. Ek verwag dus van ons leiers, by monde van die sinode, om die belangrikheid van die rol van die NG Kerk as missionale kerk na gemeentes af te wentel, 'n prioriteit te maak. Laastens verwag ek van die sinode om sterker op te tree wanneer krisisse ons land bedreig. Hoekom word daar nie biddae teen Xenofobie of plaasmoorde of geweld teen vroue gehou nie? Die belangrikheid van gebed word ooral deur die kerk benadruk, maar hoekom word daardie boodskap nie versterk deur biddae te reël nie? Daar word omtrent net biddae vir reën gehou. Is die NG Kerk dan net bekommerd oor die landbou?

Wat hoop ek sal daar gebeur:
Ek hoop daar sal antwoorde gegee word op onsekerhede en kommer onder lidmate. Die afgevaardigdes na die sinode moet die leierskorps van die NG Kerk bewus maak van dit wat op gemeentevlak gebeur en die leiers moet bereid wees om te luister. Ek verwag ook dat die sinode die lidmate van die kerk sal motiveer om steeds lid van die NG Kerk te bly. Die boodskap moet duidelik wees dat die kerk omgee vir sy lidmate en nie net 'n besigheid is wat lidmate wil behou ter wille van hulle geldelike waarde nie.

Watter uitkomste sal ek graag wil sien:
Ek wil hoor wat gedoen gaan word om die uittog van lidmate te stuit. Daar moet leiding aan gemeentes gegee word hoe om met die jeug te werk. Daar is te veel gemeentes wat sukkel daarmee. In ons eie ring van 7 gemeentes is daar nie genoegsame aktiwiteite om die jeug te motiveer om deel van die kerk te bly nie. Kerk is deesdae op soveel ander plekke beskikbaar (TV, selfone, rekenaars) dat ons baie meer sal moet doen om ons jeug te behou. Die belanrike vraag is: "Is die NG Kerk nog relevant vir ons jeug?" en ek hoop dat ons leiers ten opsigte hiervan leiding sal gee. Ek glo baie sterk daaraan dat om deel te wees van uitreike en evangelisasie, aan jongmense 'n baie sterk gevoel van "ek is iets werd en beteken iets in iemand se lewe" gee en dat daar geleenthede en fondse aan gemeentes beskikbaar gestel moet word om dit te kan doen. Ek is bekommerd dat daar nog steeds te veel geïsoleerde aksies tov evangelisasie plaasvind en ek hoop dat hierdie aspek ook aangespreek sal word. Ongelukkig is mense geneig om koningkrykies te bou en daardeur lei samewerking baie skade. Die sinode behoort sterk leiding hieroor te gee en ek sal graag wil sien dat daar 'n platform geskep word waar gemeentes onderling gedagtes kan uitruil en samewerking bewerkstellig. Weet ons regtig wie is waar betrokke mbt uitreike? Daar word hier en daar inligting in die Kerkbode geplaas, maar dis maar die oortjies van die seekoei en ek dink die Sinodale kantoor raak net bewus van aksies wanneer gemeentes aansoek doen om finansiële bystand.

Hoe moet/ kan ons dit by gewone lidmate uitbring:
Ek is voorsitter van die Kommissie vir Getuienis Aksies van NG Gemeente, Welgeluk in Oudtshoorn. Ek het ook 'n leidende rol gespeel in ons gemeente se afgelope vyf uitreikaksies na Morgenster in Zimbabwe waartydens duisende Shona Bybels aan lidmate van die reformed Church of Zimbabwe versprei is. Tydens hierdie uitreike het ek 'n hegte band gesmee met die leierskorps van die RCZ. Louis Fourie NG Oudtshoorn-Welgeluk April 2015


Verwagtinge oor die 2015 Sinode van NG Kerk Wes- en Suidkaap:


[ Abri van Vuuren ]

Abri van Vuuren - 'n Lidmaat van die NG Gemeente Oudtshoorn-Welgeluk

1. Algemeen
Ter aanvang word daar graag by wyse van beeldspraak eerstens 'n oorhoofse wens uitgespreek. Die NG Kerk soos baie ander groot korporatiewe instellings is soos groot bote op die see, uitgelewer aan die elemente van die lewe. Sou die stuurmanne die omgewings- elemente en tekens ignoreer en net voortstoom is die waarskynlikheid groot, dat soos met die "Titanic" die geval was, die instansie hom in 'n spreekwoordelike ysberg te pletter sal loop met dramatiesie gevolge, geweldige verliese en "irrelevansie". Die anderkant van die muntstuk is dat groot skepe baie stadig draai. Sou so 'n skip (in die geval die kerk) weer te drasties draai is die kanse baie goed dat 'n klomp passasiers (lidmate) oorboord kan val. Om hul weer aan boord te kry is baie moeilik en verliese groot! Groot skepe moet versigtig en omsigtig gestuur word! Die NG Kerk word tans met vele uitdagings gekonfronteer en my bede is dat die leierskap in stede van net bedreigings te sien, dit eerder as geleenthede sal beskou en benader. Bogenoemde laat my dan onwillekeurig aan Markus 4 dink toe Jesus die storms om die skuit laat bedaar het en wil ek dan by bogenoemde voeg dat wat ons doen of beoog, dit biddend gedoen sal word.

2. Sinodegangers
Dit is my opregte hoop dat alle sinodegangers hul dokumentasie tydig oopgemaak en ook deeglik bestudeer en waar nodig nagevors het. Die vertroue dat beide sinodegangers en sprekers bondige, deurdagte insette op besprekingspunte sal lewer en nie sal verval in 'n vlaag van "verbale diaree" net om gehoor te word nie.

3. Tema's van die week
Die tema's van die week spreek baie belangrike probleemareas aan en is sinvol geselekteer. Wat ek jammer vind is dat elke tema nie in die agenda vergesel is van 'n brondokument en konsep voorstel vir 'n besluit nie. Voormelde sou verseker het dat alle teenwoordiges op dieselfde "bladsy" is en dit sou gesprekvoering/debat rondom die onderskeie punte baie vergemaklik en bespoedig. Na my mening is die besprekingspunt "kerklos lidmate/evangelisasie" integraal deel van die sogenaamde "missionale kerkwees" en ek vertrou dat dit so hanteer sal word. Oor "Missionale kerkwees". Daar word gehoop dat na die voorligting- sessies en besprekings hieroor besluit sal word op 'n meer toepaslike en beskrywende term hiervoor. Trouens "missionaal" kom nog nie in 'n woordeboek voor nie maar "missionêr" wel. (Sending onder heidene). Verder is "Missionale kerkwees" reeds tydens die Algemene Sinodesitting van 2013 goedgekeur. "Die NG Kerk moet homself weggee. Dít is die strekking van 'n verslag oor missionale kerkwees wat gister deur die algemene sinode bespreek en goedgekeur is. Met "weggee" word bedoel dat dit nie vir die kerk om homself gaan nie, maar dat die kerk verstaan hy is deur God na die wêreld gestuur om lewens te help verander. In die proses moet die kerk en sy lidmate bereid wees om hul gemaksones prys te gee en te volg waar God lei. In praktyk kan dit byvoorbeeld beteken dat die kerk deur sy gemeentes en lidmate betrokke raak op plekke en by mense wat nie tradisioneel deel van hul eie lidmate was nie. Tipiese voorbeelde is gemeentes wat by projekte in plakkerbuurte en middestadsgebiede betrokke raak om arm en hawelose mense geestelik en materieel te help. Prof. Nelus Niemandt" "Ook in die NG Kerk is dit iets wat al jare lank bespreek word. Dit is in hierdie gees dat party gemeentes hulself "gestuurde gemeentes" en ander hulself "gemeenskapskerke" noem" Bron: Netwerk24- 7 Okt 2013

My persoonlike verstaan van dit is dat die kerk hom nog altyd daarmee besig gehou het. Dit is egter van kardinale belang dat almal eenstemmigheid moet hê oor presies wat met die term/konsep bedoel word en dat 'n meer geskikte en paslike naam vir dit gevind word. Verder dat dit bloot riglyne is en elke Gemeente na gelang van eie unieke omstandighede en behoeftes dit sal implimenteer. Dokumentasie hieroor in dié Suid-Afrikaanse konteks op die internet is maar skraps terwyl oorsese bronne in oorvloed is.

Daar word vertrou dat alle sake tydens die sitting afgehandel kan word en dat nie nodig sal wees om vir elke punt in dispuut nog 'n verdere Kommissie aan te stel nie en dat daar ontslae geraak word van uitgediende "Taakspanne"en "Kommissies van ondersoeke" wat nie meer relevant is of 'n sinvolle rol vertolk nie.

4. Oordrag van inligting
Die normale praktyk van 'n geskrewe notule vd verrigtinge spreek vanself. Belangrik egter is dat besluite duidelik, kripties en tog verstaanbaar genotuleer moet word, waar moontlik met duidelike meetbare oogmerke en tydskale. Daar word verwag dat die pers ook oor die verrigtinge sal berig en daar moet op foutiewe en/of misleidende beriggewinge gelet word. Die elektoniese media (TV en Radio) kan met vrug aangewend word om 'n geheelbeeld van besluite oor te dra of later selektief sekere aspekte te bespreek en toe te lig. Die sosiale media nl. webtuistes vd Sinode en Kerke, Facebook, Twitter ens. kan aangewend word om lidmate enersyds op hoogte vd verrigtinge te hou en na afloop oor meer omvattende inligting oor sake wat dit behoef. Seker die belangrikste kommunikasie medium is deur die afgevaardiges. As hul in die "klas" (sinodesitting) opgelet het sal hul deeglik toegerus wees om sinvol aan hul onderskeie gemeentes terugvoer te gee hetsy persoonlik of deur hul bestaande kommunikasie kanale.

5. Ten slotte
Daar word gebid en vertrou dat elke aktiwiteit by die sinode, elke besluit en elke woord wat geuiter word, gedoen word, om met dit te voldoen aan ons aardse opdrag, naamlik om die Here te loof en te prys! Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. – 1 Kor. 10:31 En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom. – Kol. 3:17

Daar word graag vd geleentheid gebruik gemaak om aan alle afgevaardiges 'n konstruktiewe, suksesvolle en aangename Sinodesitting toe te wens.« Terug na video indeks »

Copyright © 2019  ::  NG Gemeente Oudtshoorn Welgeluk  •  Site by:  WebWorX