Jeugbediening

Voorsitter

Peet Scholtz: 082 786 2087

Ons Jeugbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die bediening van die Woord aan ons dooplidmate, katkisante, belydenisgroepe, matrieks en studente gestel is, naamlik:

“Die NG Kerk Welgeluk is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik deur in ons geloof, hoop en liefde te groei deur die persoonlike en gesamentlike bestudering van sy Woord en ons Christelike belydenis, en die onderrig daarvan aan ons kinders, wanneer ons die Evangelie van Jesus Christus met hulle deel deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid en ons daagliks volgens die eise van Gods Woord leef…”

Welgeluk se Jeugbediening is gerig op die nagenoeg 263 dooplidmate en jongmense onder 25 jaar oud – dit is 28% van ons gemeente! Ons werk vanuit die beloftes van God in sy genadeverbond met ouers en die gesamentlike verantwoordelikheid wat dit vir húlle en vir ons as gemeente meebring. Daarom vorm kategese op Sondae die hart van ons jeugsorg en speel dit ‘n onmisbare rol in die begeleiding van ons kinders tussen die doopvont en die Nagmaalstafel.

 

KLEUTERKERK

Peuters (2-6 jaar) word gedurende die erediens in die jeuglokaal in die gemeentesentrum besig gehou.
Sue-Marie Gerber: 079 494 7434

RUAG JEUGGROEP

In formele taal verwys hierdie been na kategese. Daar word na die graadgroepe verwys as jeuggroepe en die jeuggroepe kom na elke erediens (behalwe op tuisnaweke) bymekaar. Een kontakgeleentheid op ’n Sondagoggend duur ongeveer 20 minute.
Andries Potgieter: 084 514 2178

RUAG JEUGAKSIE

Ruag is die Hebreeuse woorde vir “wind” of “gees”. Ons glo dat die Here in besonder jong mense wil gebruik om positiewe verandering in die gemeenskap te bring. Daarom sê ons dat jong mense wat na RUAG Jeugaksie toe kom, agente van God se winde van verandering word.

Ruag Jeugaksie is ’n veilige ruimte waar Hoërskool tieners en jong mense hul geloof en verhouding met God kan verdiep en dit prakties uitleef. Ons kom elke tweede Sondagaand om 17:30 by die kerk bymekaar. By die jeugaksie sing ons, ons kuier en ons leer saam wat dit beteken om waarlik as God se kind te leef. Ons gaan ook gereeld op uitreike en so bou ons aan ons visie wat sê: #komonsweesdieverskil.
Adriaan van Tonder: 083 565 3641

BELYDENISKLASKAMP

Die belydenisklaskamp vind die einde van Januariemaand plaas. Die datum verskyn op die kerkkalender.

Ons besoek Straatwerk in Kaapstad.

RUAG KIDS

Bedoel vir alle kinders van kleuters tot Graad 6. RUAG Kids word aangebied in die vorm van ’n kleuterkerk wat Sondae parallel loop saam met die erediens en een keer ’n maand is daar ’n geleentheid vir kinders om in die aand per geleentheid bymekaar te kom.
Ina Barnard: 076 786 0816

OUERS @ RUAG JEUG

Hierdie is ’n toerustingsgeleentheid vir alle ouers met kinders in Laer- en Hoërskool en tydens hierdie geleentheid word ouers uitgenooi om saam ander ouers gesprekke te voer rondom die vreugdes, uitdagings en geleenthede van ouerskap.
Andries Potgieter: 084 514 2178

BELYDENISAFLEGGING

Die belydenisaflegging vind in Septembermaand plaas. Die datum verskyn op die kerkkalender.

’n Gemeente soos Welgeluk is naby aan ’n groot Laer- en Hoërskool heg groot waarde aan die onderwys van ons kinders en jongmense. Daarom vind daar gereelde ontmoetings met skoolhoofde en ander bestuurslede plaas, en word ’n jaarlikse wydingsdiens in Januarie vir die leerders en personeel van Laerskool Wesbank plaas.

Gereelde optredes van die leraar vind ook by ander Hoërskole plaas.